Poštujte carinske propise BiH!

Poštujte carinske propise BiH!

Poštovani klijenti,

Molimo Vas da se korisnički profili registruju isključivo sa tačnim i istinitim podacima korisnika, koji se mogu potvrditi kroz identifikacione dokumente. 
Svi prateći dokumenti jedne narudžbe trebaju da glase na ime primalaca robe (narudžbenica, račun i dokaz o plaćanju). 

Podsjećamo Vas da sve pošiljke koje stižu u BiH putem našeg sistema, se obrađuju na carini BiH po Zakonu o carinskoj politici BiH.

U skladu sa članom 207. Zakona o carinskoj politici BiH, te članom 24. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini.

Robom zanemarive vrijednosti smatra se roba čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po pošiljci, isključujući alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske proizvode, u slučaju kada pošiljku šalje pravno lice (online prodavnica) fizičkom licu. 

Uslov za odobravanje oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina jeste da pošiljka sadrži robu nekomercijalnog karaktera. Takvim pošiljkama smatraju se povremene pošiljke koje sadrže robu čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca

Pošiljke koje ispunjavaju uslove za navedeno oslobađanje od plaćanja carine, oslobođene su i od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu sa članom 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S obzirom da fizička lica ne mogu uvoziti robu u komercijalne svrhe bez obzira na njenu vrijednost, pošiljke s takvim sadržajem ne mogu se ocariniti i pustiti u carinsko područje BiH, nego će biti ili oduzete od strane carine ili vraćene pošiljaocu ovisno o odluci carinskih organa.

Molimo Vas da poštujete carinske propise BiH i da obratite pažnju na sadržaj Vaših pošiljaka. 

Kategorije

Kontaktirajte nas
  • Sarajevo, ul. Terezija bb, Centar Skenderija, Privredni Grad (pp. 89-90)
  • 387 61 977 833
  • info-ba@pesoto.com
  • Ponedeljak - Petak: 10:00 - 18:00 (Pauza: 13:30 - 14:00)
© 2015 Created by webdeveloper.ge